B kategooria õpe

B kategooria kursusele vastuvõtu tingimused

Koolituskursusele võetakse õppima B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes on õppetöö alustamise ajaks vähemalt 15,5-aastane. Lisaks peab koolituskursusele vastuvõtmiseks isik omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

B kategooria esmaõppe algastme koolituse kestus

Õppekavas esitatud õppematerjal jaguneb 29 teooriatunnile (sisaldab ka pimeda ajal sõidu koolitust ja kooli liiklusteooria eksamit) ja 23 sõidutunnile (sisaldab ka pimeda ajal sõidukijuhtimist ja algastme libedasõidu harjutuste sooritamist).

Õppekavas toodud õpiväljundite saavutamiseks teeb õpilane iseseisvat tööd vastavalt tema võimetele ja vajadustele. Osavõtt kõigist auditoorsetest-, sõidu- ja praktikumitundidest on kohustuslik. Juhi koolituskursuse pikkus on vähemalt kuus nädalat. Teooriaõppe- ja õppesõidutunni pikkus on 45 minutit.

Juhi koolituse lõpetamine

Juhi koolitus lõpeb Õnneleid Liikluskooli õppekavas toodud õpiväljundite saavutamisel. Õpiväljundite saavutamise tõendamiseks tuleb õpilasel sooritada liiklusteooria kursuse lõpus kooli liiklusteooria eksam.

Pärast algastme koolituse, sealhulgas pimeda aja sõiduki juhtimise koolituse, libedasõidu koolituse ja esmaabi koolituse läbimist väljastab juhi koolitaja õpilasele juhi koolituskursuse tunnistuse.

Juhendaja kaasamine õppesõitu

Õpilane võib oma sõiduoskuste parandamiseks ja kogemuste hankimiseks kasutada täiendavalt juhendajat, kes omab vastavat juhendaja tunnistust. Juhendajaga sõitmist saab alustada pärast kohustuslike sõidutundide läbimist (minimaalselt 3 sõidutundi) ja sellekohast kinnitust õpilase õpingukaardil. Õpingukaart antakse juhendajale pärast konsulteerimist Õnneleid Liikluskooli õpetajaga, et saaks seada ühised eesmärgid õpilase õpetamisel. Juhendajaga läbitud sõidutunde ei arvestata kohustuslike sõidutundide hulka.

 

 Algastme koolituse teematabel ja tundide maht

Algastme koolitus

Teooriaõpe

Sõiduõpe

Moodul 1

Õppe-tunde

Moodul 1

Sõidu-

Tundi

Ülevaade õppetöö korraldusest   ja eesmärkidest.

10

Juhi tööasend ja turvavarustus.

16

Iseseisvaks õppimiseks   juhendamine.

Sõiduki käsitsemine.

Liiklus kui süsteem.

Ohutu liiklemise põhimõtted.

Teiste liiklejatega   arvestamine.

Sõiduki turvalisus.

Inimene sõidukijuhina.

Moodul 2

10

Moodul 2

Sõidu alustamine ja sõiduki   asukoht sõites.

Sõiduki juhtimine vähese   liiklusega teedel.

Sõidujärjekord sõites.

Sõiduki juhtimine erinevates   liiklussituatsioonides.

Sõidu eripära, asulavälisel   teel, kiirteel ja tunnelis.

 

Sõiduki peatumine ja sõidu   lõpetamine.

Käitumine liiklusõnnetuse   korral.

Moodul 3

 

Moodul 3

 

Möödasõit, möödumine ja   ümberpõige.

Möödasõit, möödumine ja   ümberpõige.

Sõidu planeerimine riski   vältimise eesmärgil.

Sõiduki juhtimine planeeritud   teekonnal.

Keskkonda säästev auto   kasutamine.

Keskkonda säästev sõiduki   juhtimine.

Sõiduki juhtimine rasketes tee-   ja ilmastikuoludes.

 

Peatamisteekonna pikkust   mõjutavad tegurid ja riskide ennetamine.

7

Algastme libedasõidu harjutuste   sooritamine.

6

Esmaõppe algastme   pimeda aja koolitus*

Pimeda   ajal sõiduki juhtimine - toimub praktikumina.

1

Pimeda ajal sõiduki juhtimine

1

Liiklusteooria   koolieksam

1

   

Kokku algastme koolituses

29

Kokku algastme koolituses

23

Liiklusteooria- ja sõidueksam   Maanteeametis

 

*              Kui esmaõppe algaste koolitus läbiti ajal, mil pole pimeda aega, siis tuleb pimeda aja koolitus läbida simulaatoril.

Õppekava leiad siit: http://bit.do/B-kat