AM kategooria õpe

AMkatope

AM – kategooria

Kaherattaline, kolmerattaline või neljarattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus on üle 25 km/h, kuid mitte üle 45 km/h ja mille töömaht sädesüütega sisepõlemismootori korral ei ületa 50 cm³ või muu sisepõlemismootori korral suurim kasulik võimsus ei ületa 4 kW või mille suurim püsi-nimivõimsus elektrimootori korral on üle 0,25 kW, kuid ei ületa 4 kW. Kerge neljarattalise mootorsõiduki tühimass ei tohi ületada 350 kg. Neljarattalise kerge elektrisõiduki korral ei arvestata akude massi tühimassi hulka.

Õnneleid Liikluskoolis saab omandada vaid kaherattalise mopeedi juhtimisõigust!

Kui AM-kategooria mopeedi juhtimisõiguse taotleja sooritab sõidueksami kaherattalise mopeediga, siis märgitakse see eksami põhjal välja antud juhiloal ära koodiga 79.01. Kui AM-kategooria mopeedi juhtimisõiguse taotleja sooritab sõidueksami kerge neljarattalise sõidukiga, siis märgitakse see eksami põhjal välja antud juhiloal ära koodiga 79.02.

 

Turvanõuded AM-kategooria mootorsõiduki õppesõidul

 

Mopeedijuht peab kasutama sobiva suurusega motokiivrit ning turvariietust ja -varustust (kinnised hüppeliigesekaitsega jalanõud, vähemalt põlve-, õla- ja küünarliigesekaitsmed või mootorratturitele mõeldud ja nõuetele vastav turvariietus).

Kõik Õnneleid Liikluskooli õpilased saavad soovi korral kasutada kogu turvavarustuse komplekti õppeperioodi jooksul tasuta.

 


  

Õnneleid Liikluskooli kaherattalise AM-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava on koostatud Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.06.2011. a määrus nr 60 “Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“ Lisa 7 (majandus- ja taristuministri 06.11.2014. a määruse nr 94 sõnastuses). Õppekavas on ära toodud juhi esmaõppe algastme koolitamise struktuur ja korraldus, ainekaardid ja hindamise kriteeriumid.

 

AM-kategooria mopeedijuhi esmaõpe toimub algastmes.

 

Juhi esmaõppe algastme käigus peab juht omandama sellised teadmised, oskused ja hoiakud, et ta oleks võimeline liikluses käituma vastutustundlikult, ohutult, teisi liiklejaid arvestavalt ja keskkonda säästvalt ning et ta oskaks juhina realistlikult oma sõiduoskust hinnata ja seda iseseisva juhina jätkuvalt edasi arendada. Algastme koolitus on jagatud moodulitesse 1-3 ja esmaabi koolituseks.

 

Esmaõppe algastme koolituse kestus

 

Õppekavas esitatud õppematerjal jaguneb 8 teooriatunnile ja 8 sõidutunnile.

 

Õppekavas toodud õpiväljundite saavutamiseks teeb õpilane iseseisvat tööd vastavalt tema võimetele ja vajadustele. Osavõtt kõigist auditoorsetest-, sõidu- ja praktikumitundidest on kohustuslik. Juhi koolituskursuse pikkus on vähemalt kolm nädalat. Teooriaõppe- ja õppesõidutunni pikkus on 45 minutit.

 

Juhi koolituse lõpetamine

 

Juhi koolitus lõpeb Õnneleid Liikluskooli õppekavas toodud õpiväljundite saavutamisel. Õpiväljundite saavutamiseks püstitatud kontrolli meetodite ja hindamiskriteeriumite kirjeldus on ära toodud koolitaja eksamineerimise ja hindamise juhendis. Õpiväljundite saavutamise tõendamiseks tuleb õpilasel sooritada 3.mooduli lõpetamisel kontroll test.

 

Pärast algastme koolituse, sealhulgas esmaabi koolituse läbimist väljastab juhi koolitaja õpilasele juhi koolituskursuse tunnistuse.

 

Juhendaja kaasamine õppesõitu

 

Õpilane võib oma sõiduoskuste parandamiseks ja kogemuste hankimiseks kasutada täiendavalt juhendajat, kes omab vastavat juhendaja tunnistust. Juhendajaga sõitmist saab alustada pärast kohustuslike platsisõidutundide läbimist (minimaalselt 2 sõidutundi) ja sellekohast kinnitust õpilase õpingukaardil. Õpingukaart antakse juhendajale pärast konsulteerimist Õnneleid Liikluskooli õpetajaga, et saaks seada ühised eesmärgid õpilase õpetamisel. Juhendajaga läbitud sõidutunde ei arvestata kohustuslike sõidutundide hulka.


Kaherattalise AM-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

 

Teooriaõpe

Sõiduõpe

Moodul 1

Õppe-tunde

Moodul 1

Sõidu-tunde

Ülevaade õppetöö korraldusest   ja eesmärkidest.

 

Juhi tööasend ja turvavarustus.

2

Iseseisvaks õppimiseks juhendamine.

Mopeedi käsitsemine.

Liiklus kui süsteem.

Ohutu liiklemise põhimõtted.

Mopeedi käsitsemine koos   linnasõidueelse sõiduoskuse hindamisega.

Teiste liiklejatega   arvestamine.

Mopeedi turvalisus.

Inimene mopeedijuhina.

Moodul 2

 

Moodul 2

 

Sõidu alustamine ja Mopeedi   asukoht sõites.

 

Mopeedi juhtimine vähese   liiklusega teedel.

 

Sõidujärjekord sõites.

Mopeedi juhtimine erinevates   liiklussituatsioonides.

Sõidu eripära, asulavälisel   teel, kiirteel ja tunnelis.

 

Mopeedi peatamine ja sõidu   lõpetamine.

Käitumine liiklusõnnetuse   korral.

Grupis sõit.

 

4

Moodul 3

 

Moodul 3

 

Möödasõit, möödumine ja   ümberpõige.

 

Möödasõit, möödumine ja   ümberpõige.

 

Sõidu planeerimine riski   vältimise eesmärgil.

Mopeedi juhtimine planeeritud   teekonnal.

Keskkonda säästev Mopeedi   kasutamine.

 

Mopeedi juhtimine rasketes tee-   ja ilmastikuoludes.

Peatamisteekonna pikkust   mõjutavad tegurid ja riskide ennetamine.

 

2

Minimaalne õppetundide arv

8

Minimaalne sõidutundide arv

8

Liiklusteooria- ja sõidueksam   Maanteeametis

Juhiloa saamine

 

 Õppekava leiad siit: http://bit.do/AM-kat