A kategooria õpe

 Akatope

Koolituskursusele võetakse õppima A-kategooria või A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes:

  • A2-alamkategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 17,5 aastat vana;
  • A-kategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 23,5 aastat vana.

Lisaks peab koolituskursusele vastuvõtmiseks omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

A – kategooria 

Ilma külghaagiseta mootorratas, tühimassiga üle 180 kg ja võimsusega vähemalt 50 kW. Lubatud on kasutada ettenähtust kuni 5 kg võrra väiksema massiga mootorratast. Sisepõlemismootoriga käitatava mootorratta mootori töömaht on vähemalt 600 cm³. Lubatud on kasutada ettenähtust kuni 5 cm³ väiksema mootori töömahuga mootorratast.

A-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus antakse isikule, kellel on juhiluba mis tahes kategooria auto juhtimiseks (nt: B, C, D) või kellel on olnud A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus vähemalt kaks aastat.

A-kategooria mootorratta juhtimisõiguse taotlemine 20 aastaselt

A-kategooria juhtimisõigust saab taotleda 20 aastaselt tingimusel, et isikul on olnud eelnevalt A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus vähemalt kaks aastat. Astmelisel üleminekul (A2-lt A-le), tuleb isikul sooritada edukalt üksnes sõidueksami II järk (see tähendab sõit liikluses). Astmelisel (A2-lt A-le) üleminekul ei ole koolituskursuse läbimine nõutud. Soovi korral võib isik ennast täiendada koolitaja juures.

A-kategooria mootorratta juhtimisõiguse taotlemine 24 aastaselt

A-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust saab taotleda isik, kellel on juhiluba (NB! Mitte esmane juhiluba) mis tahes kategooria auto juhtimiseks. A-kategooria juhtimisõiguse taotlemisel tuleb isikul läbida mootorsõidukijuhi koolituskursus  ning sooritada edukalt liiklusteooria- ja sõidueksam. Koolituskursuse õppemaht, mis tuleb autokoolis läbida, on 10 tundi teooriat ning 10 tundi sõiduõpet.

A2 – alamkategooria 

Ilma külghaagiseta mootorratas, võimsusega vähemalt 20 kW, kuid mitte üle 35 kW, ning võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kW/kg. Sisepõlemismootoriga käitatava mootorratta mootori töömaht on vähemalt 400 cm³. Lubatud on kasutada ettenähtust kuni 5 cm³ väiksema mootori töömahuga mootorratast.

A2-alamkategooria mootorratta juhtimisõiguse taotlemine

Juhi vanuse alammäär on 18 aastat, kursusele võib registreeruda 17,5 aastaselt. A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust võib taotleda ka isik, kellel on esmane juhiluba või juhiluba mis tahes kategooria mootorsõiduki juhtimiseks või kellel on A1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus.

A2-alamkategooria taotlemisel tuleb isikul läbida mootorsõidukijuhi koolituskursus (esmaõppel 28 tundi teooriat ja 12 tundi sõiduõpet, täiendusõppel 10 tundi teooriat ja 10 tundi sõiduõpet) ning sooritada edukalt liiklusteooria- ja sõidueksam. Koolituskursuse pikkus esmaõppel on vähemalt kuus nädalat.

Turvanõuded A- ja A2-alamkategooria mootorsõiduki õppesõidul

Õppesõidul peab õpilasel seljas olema eredavärviline valgustpeegeldav vest ja turvariietus. Valgustpeegeldava vesti seljaosal peab olema õppesõidu tunnusmärk. Õpilane peab õppesõidul kasutama nõuetele vastavat sobiva suurusega motokiivrit, motosaapaid või muid kinnised hüppeliigese kaitsega saapaid, motokindad ja vähemalt põlve-, õla- ning küünarliigesekaitsmed.  

Kõik Õnneleid Liikluskooli õpilased saavad soovi korral kasutada kogu mototurvavarustuse komplekti õppeperioodi jooksul tasuta. 


 

Juhi täiendusõpe

Õppekavas esitatud õppematerjal jaguneb 10 teooriatunnile ja 10 sõidutunnile. Selles mahus antavas õppes peavad A-kategooria ja A2-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekavast olema hõlmatud õppeained, mis käsitlevad erisusi mootorratta juhi ettevalmistamisel võrreldes B-, C- või D-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamisega.

Õppekavas toodud õpiväljundite saavutamiseks teeb õpilane iseseisvat tööd vastavalt tema võimetele ja vajadustele. Osavõtt kõigist auditoorsetest-, sõidu- ja praktikumitundidest on kohustuslik. Juhi koolituskursuse pikkus on vähemalt kolm nädalat. Teooriaõppe- ja õppesõidutunni pikkus on 45 minutit.

Juhi täiendusõppe koolituse lõpetamine

Juhi täiendusõppe koolitus lõpeb Õnneleid Liikluskooli õppekavas toodud õpiväljundite saavutamisel. Õpiväljundite saavutamiseks püstitatud kontrolli meetodite ja hindamiskriteeriumite kirjeldus on ära toodud koolitaja eksamineerimise ja hindamise juhendis. Õpiväljundite saavutamise tõendamiseks tuleb õpilasel sooritada mooduli lõpetamisel kontroll test õppetöö välisel ajal.

Pärast täiendusõppe koolituse läbimist väljastab juhi koolitaja õpilasele juhi koolituskursuse tunnistuse.

Juhendaja kaasamine õppesõitu

Õpilane võib oma sõiduoskuste parandamiseks ja kogemuste hankimiseks kasutada täiendavalt juhendajat, kes omab vastavat juhendaja tunnistust. Juhendajaga sõitmist saab alustada pärast kohustuslike platsisõidutundide läbimist (minimaalselt 3 sõidutundi) ja sellekohast kinnitust õpilase õpingukaardil. Õpingukaart antakse juhendajale pärast konsulteerimist Õnneleid Liikluskooli õpetajaga, et saaks seada ühised eesmärgid õpilase õpetamisel. Juhendajaga läbitud sõidutunde ei arvestata kohustuslike sõidutundide hulka. 

 

A- kategooria ning A2-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise täiendusõppe õppekava

 

Täiendusõpe

 

Teooriaõpe

Sõiduõpe

 
 

Õppe-tunde

 

Sõidu-tunde

 

Ülevaade õppetöö korraldusest   ja eesmärkidest.

 

Juhi tööasend ja turvavarustus.

3

 

Iseseisvaks õppimiseks   juhendamine.

Mootorratta käsitsemine.

 

Mootorratta käsitsemine koos   linnasõidueelse sõiduoskuse hindamisega.

 

Mootorratta turvalisus.

 

Sõidu alustamine ja mootorratta   asukoht sõites.

Mootorratta juhtimine vähese   liiklusega teedel.

5

 

Sõidu eripära, asulavälisel   teel, kiirteel ja tunnelis.

 

Mootorratta juhtimine   erinevates liiklussituatsioonides.

 

Mootorratta peatamine ja sõidu   lõpetamine.

 

Grupis sõit.

 

Möödasõit,   möödumine ja ümberpõige.

Möödasõit,   möödumine ja ümberpõige.

2

 

Mootorratta juhtimine rasketes   tee- ja ilmastikuoludes.

Mootorratta juhtimine   planeeritud teekonnal.

 

Minimaalne õppetundide arv

10

Minimaalne sõidutundide arv

10

 

Liiklusteooria- ja sõidueksam   Maanteeametis

 

Juhiloa saamine

 

 


 

 Juhi esmaõppe algaste

Juhi esmaõppe algastme käigus peab juht omandama sellised teadmised, oskused ja hoiakud, et ta oleks võimeline liikluses käituma vastutustundlikult, ohutult, teisi liiklejaid arvestavalt ja keskkonda säästvalt ning et ta oskaks juhina realistlikult oma sõiduoskust hinnata ja seda iseseisva juhina jätkuvalt edasi arendada.

Algastme koolitus on jagatud moodulitesse 1-3 ja esmaabi koolituseks. A2- alamkategooria mootormootorratta juhi esmaõppe algastme koolituskursuse pikkus on vähemalt kuus nädalat.

Esmaõppe algastme koolituse kestus

Õppekavas esitatud õppematerjal jaguneb 24 teooriatunnile ja 12 sõidutunnile.

Õppekavas toodud õpiväljundite saavutamiseks teeb õpilane iseseisvat tööd vastavalt tema võimetele ja vajadustele. Osavõtt kõigist auditoorsetest-, sõidu- ja praktikumitundidest on kohustuslik. Juhi koolituskursuse pikkus on vähemalt kuus nädalat. Teooriaõppe- ja õppesõidutunni pikkus on 45 minutit.

 

A2-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise esmaõppe algastme õppekava

 

 

Esmaõppe algaste

Teooriaõpe

Sõiduõpe

Moodul 1

Õppe-tunde

Moodul 1

Sõidu-tunde

Ülevaade õppetöö korraldusest   ja eesmärkidest.

10

Juhi tööasend ja turvavarustus.

3

Iseseisvaks õppimiseks   juhendamine.

Mootorratta käsitsemine.

Liiklus kui süsteem.

Ohutu liiklemise põhimõtted.

Mootorratta käsitsemine koos   linnasõidueelse sõiduoskuse hindamisega.

Teiste liiklejatega   arvestamine.

Mootorratta turvalisus.

Inimene mootorrattajuhina.

Moodul 2

 

Moodul 2

 

Sõidu alustamine ja mootorratta   asukoht sõites.

 

Mootorratta juhtimine vähese   liiklusega teedel.

 

Sõidujärjekord sõites.

Mootorratta juhtimine   erinevates liiklussituatsioonides.

Sõidu eripära, asulavälisel   teel, kiirteel ja tunnelis.

 

Mootorratta peatamine ja sõidu   lõpetamine.

Käitumine liiklusõnnetuse   korral.

Grupis sõit.

10

7

Moodul 3

 

Moodul 3

 

Möödasõit, möödumine ja   ümberpõige.

 

Möödasõit, möödumine ja   ümberpõige.

 

Sõidu planeerimine riski   vältimise eesmärgil.

Mootorratta juhtimine   planeeritud teekonnal.

Keskkonda säästev mootorratta   kasutamine.

 

Mootorratta juhtimine rasketes   tee- ja ilmastikuoludes.

Peatamisteekonna pikkust   mõjutavad tegurid ja riskide ennetamine.

4

2

Minimaalne õppetundide arv

24

Minimaalne sõidutundide arv

12

Liiklusteooria- ja sõidueksam   Maanteeametis

Esmase juhiloa saamine

 

Õppekava leiad siit: http://bit.do/A-kat